Ընդերքօգտագործողների իրավական սեփականատերեր

Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործող կազմակերպությունների մասնակիցների / բաժնետերերի (ներառյալ մասնակցության չափը տոկոսներով) մասին Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 4-րդ զեկույցի հաշվետու ժամանակահատվածի համար։