Աղյուսակում ներկայացված են ԱՃԹՆ-ի ստանդարտում առավել հաճախ օգտագործվող տերմինները.

N Անգլերեն Հայերեն
 1. EITI Report ԱՃԹՆ-ի զեկույց
2.  Beneficial Owner Իրական սեփականատեր
3.  Multi-Stakeholder Group (MSG) Բազմաշահառու խումբ (ԲՇԽ)
4.  MSG Annual Progress Report/ MSG annual activity report ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետվություն
5.  Politically Exposed Persons Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձինք
6.   adapted implementation հարմարեցված իրականացում, հարմարեցված ներդրում
 7. recommendations առաջարկություններ
8.  minerals օգտակար հանածոներ
9.  pilot validation պիլոտային վավերացում
10.  Validation overview վավերացման գործընթացի ամփոփ նկարագիր
     

Ներկայացված ուղեցույցները, տեխնիկական առաջադրանքները և ձևաթղթերը մշակվել են ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարության կողմից` իրականացնող երկրներին՝ ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջներին համապատասխանելուն ուղղորդելու համար: 

Մեթոդական գրություն 22՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման վերաբերյալ

Մեթոդական գրություն 22՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման վերաբերյալ

Մեթոդական գրություն 22՝ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակման վերաբերյալ

 

ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի տիպային օրինակ

ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի տիպային օրինակ

ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքի տիպային օրինակ