2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն

 
 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն
 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրության հավելվածներ

 
 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախնական ուսումնասիրություն
Հավելվածներ

 Հավելված 1. Ուսումնասիրության նպատակով իրականացված հարցազրույցների մասնակից անհատների և կազմակերպությունների ցանկ

 Հավելված 2. Առկա վիճակագրության վերանայում

 Հավելված 3. Հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող օրենքների թվարկում

 Հավելված 4. Հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող ենթաօրենսդրական ակտերի թվարկում

 Հավելված 5. Մետաղական հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվություն

 Հավելված 6. ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ի կողմից 25.10.2017թ. ստացված ցուցակ

 Հավելված 7. Հանքարդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների ինքնահայտարարագրած սոցիալական և տնտեսական ծրագրերը

 Հավելված 8. Եկամուտների և վճարումների մասով օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն

 Հավելված 9. Ընկերությունների ցանկ, որոնք ստացել են ընդերքօգտագործման թույլտվություն երկրաբանական ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով

 Հավելված 10. ԱՃԹՆ ստանդարտի պահանջների ընդգրկում՝ նախնական ուսումնասիրության տեքստում

 Հավելված 11. Տվյալների հասանելիության վերաբերյալ տեղեկատվության աղյուսակ

 Հավելված  12. 2016-2017թթ ընթացքում արտաբյուջետային հաշիվ ունեցող համայնքների ցանկը

 Հավելված 13. ՀԱՀ ՊՀԿ-ի կողմից ներկայացված ԱՃԹՆ-ի օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ