ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի (ԲՇԽ) աշխատակարգ

Աշխատակարգը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության բազմաշահառու խմբի  գործունեության հետ կապված հարաբերությունները:

 

Աշխատակարգի փոփոխությունները և լրացումները հաստատվել են ԲՇԽ-ի կողմից 2023 թվականի հունիսի 29-ին

  ԲՇԽ-ի աշխատակարգ  (գործում է 2023թ. հուլիսի 3-ից)


Աշխատակարգի փոփոխությունները և լրացումները հաստատվել են ԲՇԽ-ի կողմից 2019 թվականի սեպտեմբերի 5-ին

  ԲՇԽ-ի աշխատակարգ  (05.09.2019-03.07.2023թթ. չի գործում)

 

  ԲՇԽ-ի աշխատակարգ (26.12.2016-05.09.2019թթ., չի գործում)