Օգտակար նյութեր և հղումներ

Հղումներ


«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի» թվայնացված տեղեկատվական բազա՝
https://www.geo-fund.am/hy/  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագրեր

Մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով գործող թույլտվությունների պայմանագրեր

Մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման դադարեցված  թույլտվությունների պայմանագրեր

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքների պայմանագրեր

Ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանման նպատակով թույլտվությունների ընդերքօգտագործման պայմանագրեր

Ընդերքօգտագործման թույլտվությունների ռեգիստր

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Օգտակար նյութեր

Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան

Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան (անգլերեն)

Երկրաբանական տերմինների եռալեզու հանրագիտական բառարան (Հ.Սարգսյան, Ռ.Սարգսյան)

 Մետաղական պաշարների քարտեզ

 Հայաստանի Հանրապետության երկրաբանական քարտեզ

Մետաղային օգտակար հանածոների քարտեզ

 Բազմանպատակային օգտագործման հումքի հանքավայրերի քարտեզ