Օգտակար նյութեր և հղումներ

Հղումներ


«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի» թվայնացված տեղեկատվական բազա՝
https://www.geo-fund.am/hy/  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագրեր՝
Բաց պայմանագրեր


 

Օգտակար նյութեր

Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան

Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան (անգլերեն)

Երկրաբանական տերմինների եռալեզու հանրագիտական բառարան (Հ.Սարգսյան, Ռ.Սարգսյան)

 Մետաղական պաշարների քարտեզ

 Հայաստանի Հանրապետության երկրաբանական քարտեզ

Մետաղային օգտակար հանածոների քարտեզ

 Բազմանպատակային օգտագործման հումքի հանքավայրերի քարտեզ