Մաս 11. Կիրստեն Հունդ, Համաշխարհային Բանկ, ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողով