Ներկայացվել են ԱՃԹՆ ստանդարտի ներդրման 2018թ. ընթացքում իրականացրած աշխատանքները