ԱՃԹՆ-ի տվյալները և բնական ռեսուրսներից կախվածության երկրի քանակային պատկերը