ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի (ԲՇԽ) աշխատակարգ

Աշխատակարգը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության բազմաշահառու խմբի  գործունեության հետ կապված հարաբերությունները:

  ԲՇԽ-ի աշխատակարգ