ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի (ԲՇԽ) աշխատակարգ

Աշխատակարգը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության բազմաշահառու խմբի  գործունեության հետ կապված հարաբերությունները:

Աշխատակարգի փոփոխությունները և լրացումները հաստատվել են ԲՇԽ-ի կողմից 2019 թվականի սեպտեմբերի 5-ին

  ԲՇԽ-ի աշխատակարգ  (գործում է 2019թ. սեպտեմբերի 5-ից)

 

  ԲՇԽ-ի աշխատակարգ (26.12.2016-05.09.2019թթ., չի գործում)